Hieronder staat de absolute basis om correct bronnen te vermelden wanneer je gebruikt maakt van het systeem van de American Psychological Association (APA). We bespreken:

 1. De meest gebruikte bronnen
 2. Hoe je in de basis correct bronnen vermeld
 3. De 8 belangrijkste regels voor verwijzingen
 4. Persoonlijke communicatie
 5. De 4 belangrijkste regels voor citeren


Dit zijn de meest gebruikte bronnen voor hbo-onderzoek:

 • Wetenschappelijk tijdschrift
 • Rapporten
 • Statistische databases
 • Boeken
 • Krantenartikelen / Nieuwsberichten
 • Internetartikelen
 • Forums en Social media
 • Patenten
 • Radio/TV/Documentaires
 • Foto’s en illustraties
 • Wetten en Jurisprudentie
 • Interne bronnen en bedrijfsgegevens stagebedrijf


Dit is in de basis hoe je een bron noteert volgens APA:

 • (Achternaam/naam organisatie + Jaartal) 🡪 (Holtema, 2016)

Voorbeelden:

 • (Goudriaan, 2018, p. 122)
 • Scriptiebegeleider (2017)
 • (Janssen, 2011)


Dit zijn de 8 belangrijkste regels om correct te verwijzen volgens APA:

 1. Zet de bronvermelding altijd vóór de punt of komma, niet erna. Dus wel (Smith, 2015), en niet zo. (Smith 2015).
 2. Bij het algemene idee van een boek, artikel of model, volstaat de vermelding van de auteur(s) en het jaartal, bijvoorbeeld: (Brown, 2014).
 3. Je kan de naam van de auteur ook noemen in je tekst, dus buiten de haakjes: Volgens Johnsson (1998) …. Dit is vaak geschikter wanneer het gaat om een mening op opvatting van de auteur, in plaats van een onbetwistbaar feit. Door de auteur zo te noemen, en niet enkel achteraan de zin je bronvermelding te plaatsen, maak je net iets duidelijker dat een idee afkomstig is van deze specifieke auteur(s).
 4. Et al. staat voor Et alii – dit is een Latijnse uitdrukking en staat voor “en anderen”. Achter et al. komt bij een bronvermelding altijd een punt. Binnen sommige vakgebieden worden de auteurs de eerste keer in de tekst allemaal uitgeschreven. Daarna komt enkel de naam van de eerste auteur, gevolg door et al. Voorbeeld: Volgens Johnsson, et al. (2012) …
 5. Wanneer je meerdere auteurs buiten haken noemt, dan schrijf je dit met “en”: Brown en Blue (2011). Wanneer je meerdere auteurs binnen de haken noemt, dan doe je dit met een &-teken (Brown & Blue, 2011).
 6. Door je punt of argument te onderbouwen met meerdere bronnen, maak je dit doorgaans betrouwbaarder. Schrijf je bronnen op, op alfabetische volgorde van de achternamen van de auteur, gescheiden met een puntkomma (Brown & Blue, 2011; Brown, 2014).
 7. Bij een specifiek idee of specifieke informatie uit een boek, artikel, of model, vermeld je ook het/de paginanummer(s). Dit doe je met de “p.” van pagina (Brown, 2014, p.21) of “pp.” voor meerdere pagina’s (Brown, 2014, pp. 21-24).
 8. Parafraseren: Je kunt ook iets wat een auteur zegt, verwoorden in je eigen woorden, zonder aanhalingstekens. Dit zal in je scriptie veel voorkomen, en heet parafraseren. Bij parafraseren gebruik je geen aanhalingstekens. Neem bijvoorbeeld onderstaand citaat:
  • “Kenmerkend voor wetenschappelijke teksten is dat er veel bronverwijzingen in staan, in ieder geval in de vorm van een bibliografie, maar ook vaak in de vorm van noten” (RUG, 2015).
  • Dit kan dan, bijvoorbeeld, worden: Wetenschappelijke teksten worden gekenmerkt door veel bronverwijzingen (RUG, 2015).


Persoonlijke communicatie

 • Er bestaan verschillende vormen van ‘persoonlijke communicatie’ in APA:
  • e-mails, memo’s, telefoongesprekken, persoonlijke interviews, brieven, privégesprekken, etc.
 • Deze bronnen worden wel in je tekst, maar niet in je literatuurlijst opgenomen.
 • Als je bijvoorbeeld interviews in de bijlage hebt staan, dan kun je achter de bronvermelding zoiets zetten als ‘(zie Bijlage 4)’.
 • In de bronvermelding zet je de initialen en achternaam + persoonlijke communicatie + precieze uitgeschreven datum. Voorbeelden:

D.L. Goudswaard (persoonlijke communicatie, 15 september, 2016)

of

(D.L. Goudswaard, persoonlijke communicatie, 15 september, 2016)


Hoe citeer je? De 4 belangrijkste regels

 1. Bij een citaat ná een dubbele punt, komt het aanhalingsteken ná de punt. Dus: volgens Goudriaan (2018) moet het “op deze manier.”
 2. Bij een enkel woord of gezegde is geen dubbele punt nodig. Dan komt het aanhalingsteken vóór de punt, “zo dus”.
 3. Een citaat schrijf je nooit cursief (tenzij het een andere taal betreft dan de taal waarin je schrijft).
 4. Een citaat moet je altijd met de tekst verbinden, bijvoorbeeld “op deze manier.” “Maar niet los, zonder inleiding of aankondiging.”