<<< Terug naar de Knowledge Base


Een theoretisch kader is een belangrijk onderdeel van elk afstudeeronderzoek, omdat het je helpt om het onderwerp van je onderzoek te definiëren en te structureren. Dit hoofdstuk biedt ook een set concepten, definities, theorieën en modellen die je zult gebruiken om je onderzoek te leiden en je resultaten te interpreteren.

Een goed theoretisch kader is meer dan alleen een lijst van begrippen, concepten of definities. Het moet ook duidelijk maken hoe deze begrippen samenhangen en hoe ze in je onderzoek worden gebruikt. Het moet jou en vooral ook je lezers helpen om de hoofd- en deelvragen van je onderzoek nader te definiëren en om de rest van je tekst richting en structuur te geven.

Een theorie is een verzameling van begrippen of concepten en veronderstellingen die samen werken om een bepaald fenomeen te verklaren. Theorieën kunnen ons helpen om te begrijpen hoe en waarom bepaalde dingen gebeuren, en kunnen ons in staat stellen om voorspellingen te doen over hoe dingen in de toekomst mogelijk zullen verlopen.

Modellen zijn visuele weergaven van theorieën, en kunnen helpen om begrippen en concepten te visualiseren en te begrijpen. Ze kunnen ook helpen om de complexiteit van een bepaald fenomeen te verminderen, door het (in ieder geval visueel) te reduceren tot een aantal kernconcepten.

Voor uitleg en voorbeelden over het 6 Stappenplan (Strategische marketing planning), Abell's business definition, Groeistrategieën (Ansoff), de Portfolio Analyse (BCG) de MABA Portfolio Analyse, de Blue Ocean Marketing Strategie, het 7S-Model van Mckinsey, het 5-Krachtenmodel (Porter), over generieke concurrentiestrategieën of de waardeketen/value chain (Porter), de SFA-Matrix, of SWOT-analyses, de confrontatiematrix en het 'Centraal Probleem', zie deze pagina.

Hoe structureer je je Theoretisch Kader?

Het is noodzakelijk maar tegelijkertijd ook moeilijk om een gedegen en gestructureerd Theoretisch Kader-hoofdstuk te schrijven voor je plan van aanpak of scriptie. Daarom heb ik onderstaande structuur uitgewerkt om je te helpen je Theoretisch Kader te schrijven en te structureren. Deze opzet is afkomstig uit de Theoretisch Kader: Structuur & Checklist-gids onderaan de pagina.


1.     Inleiding
 • Introductie van het conceptuele raamwerk van de scriptie en de doelstelling ervan
 • Beschrijving van de belangrijkste concepten en definities die in het hoofdstuk aan bod zullen komen
 • Overzicht van de theorieën en modellen die in dit hoofdstuk zullen worden behandeld
2.     Concepten en definities
 • In dit onderdeel wordt de betekenis van de belangrijkste concepten die in het onderzoek worden gebruikt, gedefinieerd. Dit is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de lezer begrijpt wat er bedoeld wordt met de gebruikte termen en hoe deze in het onderzoek worden gebruikt.
 • Het is ook belangrijk om het (kort) te vermelden als er alternatieve definities zijn en wat dit betekent voor de reikwijdte van dit onderzoek.
 • Hier kun je eventueel enkele voorbeelden te geven van hoe de concepten in het onderzoek zullen worden gebruikt, zodat de lezer een duidelijk beeld heeft van hoe de concepten in de praktijk worden toegepast.
3.     Onderzoeksliteratuur
 • Dit hoeft geen apart onderdeel te zijn: vaak is het verweven met onderdeel 2 (Concepten en definities) en 3 (Theorieën en modellen).
 • In het onderdeel onderzoeksliteratuur wordt inzicht gegeven in wat er al bekend is over het onderzochte fenomeen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door relevante studies op te noemen en de bevindingen hiervan te bespreken.
 • Het is ook belangrijk om aan te geven welke bevindingen consistent zijn met elkaar en welke bevindingen tegenstrijdig of inconsistent zijn.
 • Het is verder handig om te vermelden hoe de onderzoeksliteratuur de theorieën en modellen ondersteunt of juist nuanceert.
4.     Theorieën en modellen
 • In het onderdeel theorieën en modellen worden de theorieën en modellen besproken die gebruikt worden om het onderzochte fenomeen te verklaren. Hierbij kan bijvoorbeeld aangegeven worden hoe de theorieën en modellen samenhangen met elkaar en hoe ze van elkaar verschillen.
 • Ook kan aangegeven worden hoe de theorieën en modellen gebruikt zullen worden om de onderzoeksvraag te beantwoorden.
5.     Conclusie
 • Maak een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit het theoretisch kader. Wees concreet en gestructureerd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden:
 • De belangrijkste concepten en definities die zijn geïntroduceerd in het theoretisch kader
 • De belangrijkste theorieën en modellen die zijn geïntroduceerd
 • De manier waarop deze concepten, definities, theorieën en modellen samenhangen en hoe ze in het onderzoek worden gebruikt
 • Eventueel discussie over de implicaties van het theoretisch kader voor de onderzoeksvraag
 • Wat de beperkingen van het theoretisch kader zijn en hoe je hiermee rekening houdt in dit onderzoek

Structuur & Checklist Theoretisch Kader

Onderstaande tekst en structuur zijn een korte weergave uit deze gedetailleerde gids die afkomstig is uit de Scriptie Starterskit.

In dit document tref je een uitgebreide structuur en gedetailleerde vragen en checklists om een grondig en gedegen Theoretisch Kader te schrijven.

Deze vind je los voor €6,99 bij Stuvia en Knoowy.

Zie ook: